Extybrb, ytcbnt kçñjdm (2022)

Extybrb, ytcbnt kçñjdm b pyfybt. Vjom eksñrf ytcän. 51. Ñthtubcm zljdbnsø dbñhfwbq, cnhtvbcm d ñeleott b yt gjlgflb gjl dkbzybt yfcnjzotuj. Cktleqnt ghjcnsv htitybzv, gjrf dpjqlänt yf ujhe. Vjom dbltybq nhtñetn øjhjibø eckjdbq chtlb ghfys. Ltzybz Øhbcnf ghjntrfkb chtlb ghbhjls, ljkuj yt jcnfdfkcz d ujhjlt. 52. Z exe dfc ckjåyjcnb ghjcnjuj extybz Hfvfrhbiys. Vs dct dvtcnt ndjhbv Djkç Ndjhwf. Vjom dfif hfcnän ghfyjq. 28

53. E Yfc cnjkmrj xeltcyjuj gjrfpfnm dfv _ zdktybt cxfcnkbdjuj djcøjåltybz yf ujhs Nbñtnf. Levfqnt b cnhtvbntcm, jñhfofz djpleiyst pfvrb d ndthlsyb ljcnbåtybz. Jnljøyb leøjv, yt enjvkzqcz rybufvb, b kçñjdm ecnhtvbncz gjnjrjv cdthrfçobv, zdkzz xeltcf wdtnjd V £ 54. Z exbk dfc cxfcnkbdjve pyfybç, nfzotve extybt Nbñtnf. Lhepmz, cvjnhbnt dgthäl, pfñelmnt ghjikjt. Levfqnt j ñeleotv cjpblfybb, b zdkçcm lkz cjdtnf. Gjvjub kçlzv extybtv leøf b cvjnhb dgthäl. 55. Elthåb lheubø d bltt V £ 56. Djz Vjz, veåtcndtyyj blbnt. Hjcn leøf yeålftncz d njkxrt. 29

 • Page 1 and 2: £ KBCNS CFLF VJHBB RYBUF GTHDFZ 19
 • Page 3 and 4: D Yjdeç Hjccbç Vjz gthdfz dtcnm.
 • Page 5 and 6: PJD 1. Rfvtym lhfubq, tlbysq, ñkfu
 • Page 7 and 8: Tlbyjt cgfctybt _ ecnhtvbnm leø d
 • Page 9 and 10: Rnj njxyj cjñkçlftn nhtñjdfybz Y
 • Page 11 and 12: 9. _ Jnjqlb, Gkfvtyysq! _ Yt pfcneg
 • Page 13 and 14: 13. Hjccbz ñeltn cnhfåtv celtñ v
 • Page 15 and 16: D ckexfzø ytljevtybz Vs gjzcybv d
 • Page 17 and 18: 21. Xbcnfz vjkbndf ljøjlbn _ E gjl
 • Page 19 and 20: Tckb gjlgflänt _ jvhfxbn dbøhm le
 • Page 21 and 22: Cxbnfç _ edäk dfc yf hfljcnm leø
 • Page 23 and 24: Leø djkyetncz, ctdthyjt cbzybt buh
 • Page 25 and 26: Ds ghbyjcbnt rfvtym lkz Vjtuj ytljc
 • Page 27: 48. Vjq extybr, gjpdfyysq nhbåls,
 • Page 31 and 32: 59. Rhjn ltkftn yjhe. Jhäk ktnbn d
 • Page 33 and 34: 65. Cxfcnmt r dfv blän xthtp Obn V
 • Page 35 and 36: Cdthrftn vbhbflfvb Vktxyjuj Genb b
 • Page 37 and 38: 76. Yt yflj, xenm Exbntkm crfåtn y
 • Page 39 and 40: 83. Cevtq zdbnm zdktybt cxfcnmz _ k
 • Page 41 and 42: Jryj, dj nmve jnrhsnjt, ghbyjcbn yj
 • Page 43 and 44: 94. Ubvy Ndjhwe yt njkmrj d øhfvt
 • Page 45 and 46: 98. Pyfybt gjvjåtn bpñtåfnm jgfc
 • Page 47 and 48: 104. Exbntkm øjxtn gjrfpfnm, crjkm
 • Page 49 and 50: Yt ñjqcz ñtpltqcndbz, djpleø yfg
 • Page 51 and 52: 115. Chtlb dbñhfwbq dscjxfqibø gh
 • Page 53 and 54: 119. Vjb ltnb, extybt åbpyb, yfghf
 • Page 55 and 56: 124. Ndjä cxfcnmt d hfcrhsnbb Ñj
 • Page 57 and 58: Vjom hfcnän yf zdktybzø xeåjq le
 • Page 59 and 60: 132. Rfåljt ñkfujt ecnhtvktybt gj
 • Page 61 and 62: 139. Velhtt lfnm exbnmcz yf zdktybz
 • Page 63 and 64: Herf Bcnbys njkmrj nheljv hfpheiftn
 • Page 65 and 66: Ytelbdbntkmyj, tckb nävyst gsnfçn
 • Page 67 and 68: Ds eåt yf genb r Yfv, yj jlbyjrfz
 • Page 69 and 70: Zdkzz Bcnbye, hfpdt vjue evjkxfnm j
 • Page 71 and 72: 162. Z leøjdyeç hfljcnm ytce. Her
 • Page 73 and 74: 169. Cnhfyf V £ yfqlän kexibø rf
 • Page 75 and 76: Yt xelj, yj rjdfysq rkbyjr åbpym d
 • Page 77 and 78: Zdkç vjkybç yf zdktyysø ghtlfntk
 • Page 79 and 80:

  180. B d ñeleobø irjkfø Hjccbb g

 • Page 81 and 82:

  187. Velhj yt gtxfkbnmcz, yj hfljcn

 • Page 83 and 84:

  196. Tckb ñs ds cksifkb åtkfybz y

 • Page 85 and 86:

  200. Vs ujnjds gjvjxm, tckb xtkjdtr

 • Page 87 and 88:

  207. Rjcvjc jnhfåftncz d phfxrt rf

 • Page 89 and 90:

  211. Evthtnm yt vjåtn leø, f ev y

 • Page 91 and 92:

  218. Chfdybnt jnyjitybt r dfv jn yj

 • Page 93 and 94:

  225. Crfprf åbpyb endthlbncz, yj k

 • Page 95 and 96:

  230. Yflj ghbkjåbnm ecbkbz, yeåyj

 • Page 97 and 98:

  D iägjnt kbcnmtd, D gktcrt djkys,

 • Page 99 and 100:

  Dczrbq kbxysq vbh jcdtoäy pfhtdjv

 • Page 101 and 102:

  245. Cnhfyyjcnb leøf d xeålsø j

 • Page 103 and 104:

  D njv hfpybwf jgthtybz jn buk tåf.

 • Page 105 and 106:

  Yfghfdmnt vsckm yf jñoyjcnm bltb h

 • Page 107 and 108:

  Cvjnhbnt yf Zdktybt Yfit rfr yf xfc

 • Page 109 and 110:

  264. Vjåtnt exbnm yf ltkt, rfr yfl

 • Page 111 and 112:

  Ckjdj kbim ybxnjåyfz xfcnm. Dbøhm

 • Page 113 and 114:

  271. Cekç hjcn cjpyfybz, jyj ghbø

 • Page 115 and 116:

  B tckb cjkm djky øktcnyän d eøj,

 • Page 117 and 118:

  Rfr rhjdm, rhfcys ndjb rfvyb, Juyä

 • Page 119 and 120:

  Obnjv ghjrfpe yt pfrhjtim. B iktv y

 • Page 121 and 122:

  Xthtp gjybvfybt chjrjd xedcndj jhuf

 • Page 123 and 124:

  Ytljcnegyjt ctujlyz _ kturj pfdnhf.

 • Page 125 and 126:

  289. J yfltålt, j ltqcndbb, j veå

 • Page 127 and 128:

  Ytgjyznjt b ytecksifyyjt bcczrftn l

 • Page 129 and 130:

  295. Cjplfntkm, lfq ghjcyenmcz yjdj

 • Page 131 and 132:

  Nfr b ds, gjkexfz pyfybt ñeleotuj,

 • Page 133 and 134:

  302. Yt yflj wtybnm ckjdj hfpüzcyz

 • Page 135 and 136:

  Ghjxbt zdktyyst rjcnhs juyç ghtlf

 • Page 137 and 138:

  Nj rfr åt ljkåyj ujhtnm juyäv cg

 • Page 139 and 140:

  Cytuf Ubvfkftd, crhsdfçobt Yfc, yt

 • Page 141 and 142:

  D Kexfø Ndjbø z gjqve dtxyeç ghf

 • Page 143 and 144:

  Gjvjom dfv, hbyedibvcz, Gjvjom dfv,

 • Page 145 and 146:

  321. Cjpthwfqnt ghbhjle, rjulf yfø

 • Page 147 and 148:

  Dj Bvz Vjä ds nhelbntcm _ yt pfñs

 • Page 149 and 150:

  Yj rfr cdtnkzr nthztn gjcntgtyyj cd

 • Page 151 and 152:

  Nfrjd pfrjy. Blbnt pf pyfvtytv ñjz

 • Page 153 and 154:

  Ñelmnt ghbpyfntkmys Gjlfntkç dct

 • Page 155 and 156:

  Yt dreifqnt zcnd cj cnjkf Øjpzbyf,

 • Page 157 and 158:

  Yt pfñelmnt j cjcnhflfybb d cdjäv

 • Page 159 and 160:

  D xfc enhf z gjqve jlyj ckjdj. B ct

 • Page 161 and 162:

  Yj genm toä lfkär, b cevhfr cnfyj

 • Page 163 and 164:

  338. Xtq cner cksie Z? Ãnj ns, ñt

 • Page 165 and 166:

  Yjdjt nhelyj, cnfhjt ytujlyj. Nexb

 • Page 167 and 168:

  Rhfnjr vfynhfv vjq, b yfpjqkbdj vj

 • Page 169 and 170:

  Dsqle jlby z b, gjkysq cvtkjcnb, lj

 • Page 171 and 172:

  Jy ytcän yf ctñt nzujcnm dctø. B

 • Page 173 and 174:

  D ukeñbyt vjhz cjkm, yj njkmrj hf

 • Page 175 and 176:

  Gjxtve gskm yf åthndtyyjv vtcnt? Y

 • Page 177 and 178:

  Rjulf exbntkm Jhbuty Jnlfdfk b ntkt

 • Page 179 and 180:

  354. Kçñjdmç pfååänt cdtn rhf

 • Page 181 and 182:

  Z crfpfk dfv j rhfcjnt, Z crfpfk j

 • Page 183 and 184:

  Ãnf rybuf j vjkbndt b gjldbut pfrk

 • Page 185 and 186:

  360. RYBUF J VJKBNDT _ Djby, yteåt

 • Page 187 and 188:

  361. Gthtdtle d åbpym xedcndjdfybt

 • Page 189 and 190:

  Yt pjdbnt cnfhsø ghjøjåbø. Yt j

 • Page 191 and 192:

  Djpmvbnt yf vjhcrjv ñthtue rfvtitr

 • Page 193 and 194:

  370. Ghjxnbnt b cjcxbnfqnt, crjkmrj

 • Page 195 and 196:

  372. Pyfç ntñz, crhtñeobqcz d ld

 • Page 197 and 198:

  Tckb kbdtym ghjybrytn xthtp cnfdyb,

 • Page 199 and 200:

  378. Vjåyj cvjnhtnm kbim d ñeleot

 • Page 201 and 202:

  382. Rfr ckjys ktc gthtøjlzn, Cjrh

 • Page 203 and 204:

  Evfkbiäyyj cyeçn kçlb, yt pyfço

 • Page 205 and 206:

  D ãnb nzårbt lyb nheljv jghfdlftn

 • Page 207 and 208:

  Yj ev ghjzdbnt b Here yt jnhbymnt.

 • Page 209 and 210:

  Vjuen ñsnm gjextybz b dljøyjdtybz

 • Page 211 and 212:

  400. Tckb ñs ds vjukb ghbgjvybnm d

 • Page 213 and 214:

  407. Dbltnm rjcnäh cjukfcysø cthl

 • Page 215 and 216:

  414. Yeåyj ghjofnm kçlzv ytgjybvf

 • Page 217 and 218:

  Ghfds, cjpyfdfz kfdbye pyfrjd, dgth

 • Page 219 and 220:

  422. Gjvjom d leøt _ cbkmytqifz. 4

 • Page 221 and 222:

  Lfç dfv rhjd, lfç dfv cbke, lfç

 • Page 223 and 224:

  429. Gjñtlf kjzkmyjcnb jñtcgtxtyf

 • Page 225 and 226:

  Nzujcnm hfcwdtnän hjpfvb, b nhfdf

 • Page 227 and 228:

  Xthtp dtxyst Tuj Zdktybz ghjybrfçn

 • Page 229 and 230:

  442. Ljkuj ñtuksv ñsnm ytcgjrjqyj

 • Page 231 and 232:

  B genm bv jnrhsk, B gecnm dctulf gj

 • Page 233 and 234:

  Hfpdt lfkär gjldbu? Yt yflj lbrbø

 • Page 235 and 236:

  Jn htlfrwbb Rybub Extybz Åbdjq Ãn

 • Page 237 and 238:

  ≤Pyfr yf jñkjårt rybu Pjd b Jpf

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 10/26/2022

Views: 5842

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.